خیانت در امانت

مفهوم اتلاف در خیانت در امانت

یکی از مواردی که در مبحث خیانت در امانت مطرح می شود

بحث اتلاف در مالی است که به امانت گذاشته شده است.

از بین بردن مال به امانت گذاشته شده نیز به شکل های مختلف می تواند انجام شود.

 

برای این که جرم خیانت در امانت محقق شود بایستی به وسیله ی متصرف قانونی

و یا همان نماینده ی مالک و یا خود مالک مال امانی به فرد امین سپرده شده باشد.

خیانت در امانت

باید اضافه کنیم که مالی که به امانت سپرده می شود باید از راه های قانونی این کار انجام شده باشد

و در صورتی که یک فرد سارق مال دزدیده شده را به امانت نزد شخص دیگری گذاشته باشد

و فردی که مال امانی نزد وی سپرده شده از آن کالا به نفع خود استفاده کرده

و یا آن را به دولت تحویل داده و به سارق پس ندهد، در این صورت فرد امین مرتکب جرم نشده است.

 

در صورتی این انجام این جرم مطرح می شود که فردی که مالک اموال است

در ابتدا اثبات کند که مالک مال می باشد

و مال و یا اموال خود را به فردی به صورت امانت سپرده تا نگه داری کرده

و یا برای کار معینی از آن استفاده نماید ولی فرد امین وظیفه ی خود در قبال این تعهد را به خوبی انجام نداده

و از آن امتناع کرده است و یا این که از آن به روشی غیر از روش مورد توافق استفاده کرده است.

 

در صورت مشاوره حقوقی و کمک گرفتن از یک وکیل حاذق شما می توانید سریع تر این جرم را اثبات نمایید

و همین طور دیگر نیازی به حضور فرد شاکی در جلسات دادگاه نخواهد بود

و در صورتی که اموال شناسایی شود سریعا به وسیله ی وکیل قابل توقیف می باشد

و بدین ترتیب روند انجام کار بسیار تسهیل خواهد شد.