جعل امضا

اثبات جرم جعل امضا و نوشته

در زبان عامیانه جعل یعنی این که فردی امضا و یا نوشته ای را به وجود آورده

و یا آن را تغییر دهد؛ به شکلی که امضا و یا نوشته ی جدید بر خلاف حقیقت باشد.

و این یعنی این که فرد جاعل بخواهد دروغ را جایگزین حقیقت کرده و فرد را فریب بدهد.

جرم جعل از جمله جرایمی می باشد که از زمان پیدایش خط و اسناد تا کنون در خیلی از جوامع وجود داشته است.

جرم جعل موجب می شود تا ضررهای مالی به افراد وارد شده و نظم و آسایش عمومی و کلی جامعه را بهم بخورد.

جعل امضا

آن چیزی که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می دهد؛ امکان به اشتباه انداختن دیگران می باشد

به صورتی که بتوان آن ها فریب داده و آن ها سند غیر واقعی را به جای سند واقعی قبول کنند

و به همین خاطر امکان به اشتباه انداختن ملاک کار می باشد و شبیه بودن آن ها ملاک نیست.

به عنوان مثال در صورتی که شخصی زیر گذرنامه را امضا کند و امضای وی کوچک ترین تفاوتی

با امضای مسئول اداره گذرنامه نداشته باشد؛ از آن جایی که

احتمال به اشتباه انداختن دیگران وجود دارد، جرم جعل رخ می دهد.

ولی در صورتی که همان فرد به جای امضا از اثر انگشت به جای امضا کردن در زیر گذرنامه خود استفاده کند،

امکان به اشتباه انداختن دیگران وجود ندارد؛ زیرا هر فرد عاقلی می داند

که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می کند.

شکایت کیفری توسط وکیل کیفری متخصص باید در دادسرای محلی که جعل در آن جا رخ داده است،

مطرح شود که در این صورت سند مجعول جهت کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع داده می شود.

کارشناسان با کمک ابزارهای آزمایشگاهی و تجربیات خود در این زمینه کار تشخیص را انجام خواهند داد.