اجاره

اجاره

نکات حقوقی راجع به اجاره

۱- با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی ، با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند

ضمن طرح دعوای تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوا نماید.

۲- مزایده عین مستاجره با حفظ حقوق مستاجر بلامانع است ، همچنین بازداشت

مجدد همان ملک توسط سایر طلبکاران نیز بلامانع است و پس از مزایده به ترتیب اولویت ، طلب طلبکاران پرداخت خواهد شد.

۳- تخریب عین مستاجره از طرف موجر (مالک) موجب قطع رابطه استیجاری

نمی باشد و مستاجر می تواند الزام موجر را به احداث مجدد اعیانی درخواست کند

و چنانچه تخریب بدون ضرورت بوده ، مستاجر می تواند اجرت المثل ایامی را که منافع مورد

اجاره تفویت شده را مطالبه نماید. البته نطراقلیتی نیز وجود دارد که تخریب را از مصادیق تلف

می دانند و به تبع آن عقد اجاره منفسخ می شود.

۴- در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، مستاجر در صورتی حق انتقال مورد رهن را به غیر دارد

که این حق در قرارداد مذکور پیش بینی شده باشد . و اگر شرط تملیک شده باشد ، تا زمانیکه

تملیک محقق نشده ، حق واگذاری عین را ندارد.

نکات حقوقی آپارتمان نشینی اجاره

۵- هرگاه مدت رهن به پایان رسیده باشد و مستاجره ملک را تخلیه و آماده تحویل به موجر نموده باشد

اما موجر از تحویل ملک امتناع ، مستاجر باید با مراجعه به شورای حل اختلاف و درخواست

تامین دلیل تقاضای بررسی و تحویل کلید به شورا را نموده و ازآن تاریخ به بعد مستاجر

می تواند علاوه بر مطالبه ودیعه پرداختی خسارات تاخیر وجه را نیز مطالبه نماید.

۶-بر اساس ماده ۴۹۷ قانون مدنی عقد رهن با فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود

مگر اینکه شرط مباشرت مستأجر شده باشد.

بنابراین در صورت مباشرت مستأجر عقد رهن باطل است در غیر اینصورت وراث

یا باید با موجر برای فسخ وافق نمایند یا باید منتظر انقضاء مدت اجاره باشند

و یا به عنوان قائم مقام مستأجر از عین مستاجره استفاده نمایند.