ازدواج موقت

ازدواج موقت

عقد نکاحی است که برای مدت معین و با مهریه معلوم بین زوجین ایجاد می شود

و با اتمام زمان رابطه زوجیت از بین می ورد.

شرایط و قواعد ازدواج موقت

۱-تعیین مدت

در اینگونه ازدواج موضوعیت دارد وچنانچه مدت ذکر نشود بنا بر عده ای

از فقها ماندد شهید ثانی ازدواج  باطل و بر اساس بعضی از فقها مانند محقق حلی ازدواج موقت  به ازدواج دائم تبدیل می شود.

نظر اول بین حقوقدانان مقبول تر است.

مدت عقد قابل تمدید است و یا اینکه زوج می تواند از بقیه مدت

صرفنظر نماید و به اصطلاح باقیمانده مدت را بذل نماید.

 

ازدواج موقت

 

۲-  تعیین مهریه

تعیین مهریه نیزاز شرایط ازدواج  است که میزان آن بسته به توافق طرفین است. عدم تعیین مهر در زما عقد موجب بطلان عقد می باشد.

۳-انقضای عقد

طلاق در این ازدواج وجود ندارد بلکه انقضای آن با اتمام مهلت یا بذل آن از طرف زوج است.

۴-ارث

در اینکه آیا زوجین در این نوع ازدواج  از یکدیگر ارث می برند یا خیر اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد ،

اما بر اساس ماده ۹۴۰قانون مدنی مشخص می شود که ارث در ازدواج با مدت معین وجود ندارد.

اما سوالی که مطرح است این است که آیا می توان شرط ضمن عقد توارث را مطرح کرد ؟

برخی ازحقوق دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت درست میدانند ولیکن اکثریت آن را مخالف قانون ،

منافع اشخاص و مصلحت جامعه می دانند.

۵-مذهب

زن نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج کند و مرد هم نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج کند ولی با اهل کتاب مانند زرتشتیان ازدواج مدت دار بلا مانع است .

۶-تعداد

ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در زمان واحد جایز نیست ، امابنابرنظر مشهورمرد در ازدواج موقت محدودیتی ندارد.

۷-عده

عده در ازدواج موقت دوطهر است و اگر زوج در اثنای مدت فوت نماید عده همان چهار ماه و ده روز است.

۸-اجازه پدر

پسربالغ و رشید و دختر بالغ و رشید و غیر باکره در مسئله لزدواج موقت استقلال دارند

اما چنانچه دختر باکره باشد اذن پدر شرط تحقق ازدواج موقت است و چنانچه سردفتری

بدون رضایت پدر زوجه ازدواج موقتی  را بین دختر باکره وشخص دیگری  ثبت نماید مرتکب تخلف انتظامی شده

و قابل پیگرد کیفری نیز می باشد.