اسناد در وجه حامل

اسناد در وجه حامل

اسناد در وجه حامل به اسنادی گفته می شود که مالک مشخصی ندارد و هر فرد به صرف در اختیار داشتن سند مالک آن محسوب می گردد.

صاحب این اسناد کس خاصی نیست.

قوانین مربوط به اسناد در وجه حامل در ماده های ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجاری ایران گنجانده شده است.

ماده ۳۲۰ قانون تجارت

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود

مگر در صـورت ثبـوت خلاف معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند

تادیه وجه به حامل مـدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

ماده ۳۲۱ قانون تجارت

جز در مواردی که حکم بطلان سند صادر شـده، مـدیون سـند در وجـه حامـل مکلـف بـه تادیـه نیـست
مگر در مقابل اخذ سند.

ماده ۳۲۲ قانون تجارت

در صورت گـم شـدن سـند در وجـه حامـل کـه دارای ورقـه هـای کـوپن یـا دارای ضـمیمه ای بـرای
تجدید اوراق کوپن باشد

و همچنین درصورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنـده آن حـق می دهـد
ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای صدور حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.

ماده ۳۲۳ قانون تجارت

مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون، معلوم نماید سـند در تـصرف او بـوده و فعـلا گـم شـده اسـت
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافیست.

بیشتر بخوانید: دانستنی های حقوقی درباره چک و سفته

ماده ۳۲۴ قانون تجارت

اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعلان در جراید به دارنده
مجهول سند اخطارکند

هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صـادرخواهد
شد محکمه می تواند لدی الاقتضاءمدتی بیش از سه سال تعیین کند.

 

اسناد در وجه حامل

 

ماده ۳۲۵ قانون تجارت

به تقاضای مدعی محکمه می تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را بـه کـسی نپـردازد مگـر پس
از گرفتن ضامن یا تامینی که محکمه تصویب نماید.

ماده ۳۲۶ قانون تجارت

درمورد گم شدن اوراق کوپن هـائی کـه درضـمن جریـان دعـوی لازم التادیـه مـی شـود بـه ترتیـب
مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.

ماده ۳۲۷ قانون تجارت

اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتـشر شود.

محکمـه مـی توانـد بعـلاوه عـلاندر جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

ماده ۳۲۸ قانون تجارت

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که
هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب ودلائل خود را اظها رنکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مـسترد
خواهد گردید.

ماده ۳۲۹ قانون تجارت

اگر در ظرف مدتی کـه مطـابق مـاده ۳۲۴ مقـرر و اعلان سـند ابراز نگـردد محکمـه حکـم بطـلان آن را
صادر خواهد نمود.

ماده ۳۳۰ قانون تجارت

ابطال سند فورا به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بدانـد بـه اطـلاع
عموم خواهد رسید.

ماده ۳۳۱ قانون تجارت

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدی الاقتضاء اوراق کوپن تـازه
به او بدهند.

اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت.

ماده ۳۳۲ قانون تجارت

هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ۳۲۲ نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم مـی دهـد

مـدیون وجـه سند را فورا در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل در صورت موجل بودن، به صندوق عدلیه بسپارد.

ماده ۳۳۳ قانون تجارت

اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست، سند ابراز شد
مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.

ماده ۳۳۴ قانون تجارت

مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

اگر سوالی در مورد اسناد در وجه حامل دارید وکلای ما در موسسه چتر عدالت ایرانیان به آن پاسخگو خواهند بود.