بهترین روش مطالبه مهریه

 بهترین روش مطالبه مهریه

بهترین روش مطالبه مهریه که ما به شما توصیه می کنیم اجرای ثبت می باشد.

که در متن زیر در مورد این روش و شرایطی که برای اقدام از این طریق لازم است خواهیم پرداخت.

 

 بهترین روش مطالبه مهریه

 

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از راه اجرای ثبت هم این که نیاز به زمان کم تری دارد و هم این که روال قضایی را بسیار کوتاه تر می کند.

و به همین خاطر در مقایسه با سایر روش ها مزیت های بیش تری برای فرد ایجاد می کند.

 

زوجه می تواند با ارائه ی اصل و تصویر مصدق سند نکاحیه به اجرای ثبت محل خود مراجعه نماید.

و بدین ترتیب اجرای ثبت نیز به زوج ابلاغ می دارد که بر اساس سند ارائه شده بدهکار بوده

و بایستی طبق مهلت مقرر شده بدهی خود را پرداخت نماید.

 

و در صورتی که مرد بدهی مالی خود را پرداخت نکند، ضمانت اجرایی این می باشد

که زن این حق را دارد که مهریه خود را از اموال مرد برداشته

و طی یک مدت زمان کوتاهی او را ممنوع الخروج نماید.

 

زن می تواند در صورتی که مرد مال مسلمی داشته باشد، آن را معرفی کرده و توقیف نماید.

در تعریف مال مسلم باید بگوییم که مال مسلم به مالی گفته می شود که دارای سند رسمی باشد.

زیرا اجرای ثبت تنها اقدام به توقیف اموالی می نماید که دارای سند رسمی باشند.

 

ولی روندی که در دادگاه ها وجود دارد این است که در صورتی که اموال دارای سند رسمی نیز نباشند

نیز دادگاه می تواند اقدام به توقیف آن ها کند.

 

ولی از آن جایی که اجرای ثبت، مرجعی می باشد که تنها با اسناد رسمی سر و کار دارد

به همین خاطر اموالی را می تواند توقیف کند که دارای سند رسمی باشند.

به همین خاطر این روش مناسب برای زمانی است که اموال مرد دارای سند رسمی باشند.