وصیت نامه قانونی

تنظیم وصیت نامه قانونی و معتبر

تنظیم وصیت نامه قانونی و معتبر هم از نظر شرعی توصیه شده است و هم از نظر عرفی و قانونی.

تنظیم وصیت نامه یک عمل حقوقی است.

شخص موصی به طور مستقیم  یا به واسطه وکیل و مشاور حقوقی درباره مال و اموالش برای بعد از مرگش تصمیم گیری می کند.

اصطلاحات قانونی در مورد وصیت نامه:

کسی که وصیت می کند موصی نام دارد.

شخصی که از وصیت نامه استفاده می کند موصی له نام دارد.

موصی به چیزی است که به عنوان وصیت پرداخت می شود.

وصی هم کسی است که به وصیت نامه عمل می کند و آن را به اجرا در می آورد.

 

وصیت نامه قانونی

 

انواع وصیت نامه:

  • وصیت تملیکی

وقتی که کسی وصیت می کند  همه یا بخشی از مال یا سود آن را به کسی ببخشد.

در این صورت است که اموال شخص فوت شده تحت اختیار و تملک شخص دیگری در می آید.

لازم به ذکر است شرایط این وصیت باید هم توسط موصی و هم توسط موصی له پذیرفته شود تا بعد از فوت موصی عملی شود.

  • وصیت عهدی

هنگامی که وصیت کننده یا همان موصی از کسی می خواهد کاری را برایش انجام دهد در اصطلاحات حقوقی به این نوع وصیت نامه وصیت نامه عهدی می گویند.

شرایط تشخیص اصالت وصیت نامه:

  • نوشتن و کتبی بودن وصیت نامه بسیار مهم و ضروری است.

دلیلش این است که وصیت کتبی به عنوان آخرین موردی که تحت اراده شخص فوت شده، بوده است تلقی می شود.

  • وصیت شفاهی با گفتاری زمانی قابل استناد است که شرایط اضطراری باشد و شخص وصیت کننده زمان کافی برای تنظیم وصیت نامه رسمی و کتبی نداشته باشد.

در صورتی که شرایط عادی شد و از حالت اضطرار خارج شد و شخص وصیت کننده در قید حیات بود،

لازم است تا برای وصیت رسمی و کتبی اقدام کند.

 

نکته ای که اهمیت دارد این است که وصیت کننده می تواند بنا به اختیارش در هر زمان که خواست وصیت خود را تغییر دهد.