جرم جعل

جرم جعل

 

اعمالی که در دسته ی  جرم جعل  قرار می گیرند و شامل مجازات می شوند :

 1. خراشیدن: از بین بردن و محو یک جزء از کلمه در سند یا نوشته است مثل اینکه با ناخن ۸۰۰۰ را به ۸۰۰ تبدیل کنیم .
 1. تراشیدن : یعنی از بین بردن تمام کلمه است که توسط وسایلی نوک تیز صورت می گیرد مثلا تراشیدن نام و نام خانوادگی شخصی از یک سند و نوشتن نام و نام خانوادگی خود به نیت این که در آینده  از آن استفاده کنیم ، جعل می باشد .
 1. الحاق : اضافه نمودن عدد ، رقم ، کلمه یا کلمات یا علائم مخصوص دستور زبان در قسمتهای خالی بین سطر ها و یا بین کلمات یک نوشته یا سند می باشد که باعث تغییر معنی می شود .
 1. قلم بردن : تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام موجود ، بدون اینکه کلمه و رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل ۱ به ۲ .
 1. محو : پاک کردن و از بین بردن جمله ، کلمه ، حرف ویا عددی در یک نوشته یا سند به طوری که نتوان متوجه آن شد که معمولا با استفاده از مواد شیمیایی انجام می شود .
 1. اثبات : اعتبار دادن به امر باطل قرارگرفته در سند یا نوشته مثل پاک کردن علامت بطلان از روی سفته یا چک
 1. سیاه کردن : اقدام به ناخوانا سازی بخشی از یک نوشته یا سند مثلا به وسیله جوهر .
 2. الصاق : مونتاژ اسناد و نوشته ها به یکدیگر به صورت متقلبانه مثل جدا نمودن امضای شخصی از زیر یک نامه و وصل کردن آن به یک رسید مالی . اما در الصاق عکس روی گواهینامه رانندگی بدون مهر کردن آن ، جرم جعل صورت نگرفته است و صادق نیست .
 1. استفاده کردن از مهر دیگری بدون اجازه و هماهنگی با صاحب آن در سند یا نوشته ای که قابلیت ضرر رساندن ، اعم از این که مهر پیش او امانت بوده و یا به روش غیرقانونی به آن دسترسی پیدا کرده باشد .
 1. تقدیم و یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن که احتمال دارد از نمونه های جعل مادی و یا جعل معنوی باشد .

وکیل پایه یک دادگستری ، در مورد ارکان جرم جعل چنین بیان می کند :

ارکان جرم جعل :

 1. رکن مادی : فعل مرتکب که به صورت مثبت و یا به صورت منفی می باشد . فعل مثبت مانند قلب حقیقت و دگرگون کردن آن و فعل منفی مانند حذف و عدم تحریر نوشته در سند .
 1. رکن معنوی : عبارت است از علم و عمد در فعل یا ترک فعل ؛ به معنی علم به خلاف واقع بودن عمل و با این حال ، اراده عمل خلاف واقع
 2. رکن قانونی : مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی به صورت کامل در مورد مجازات جرم جعل توضیحات کافی را بیان می کند .

            موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در انجام امور حقوقی ، در کنار شماست .