جرم اخاذی

جرم اخاذی

از جمله جرایمی که همواره جرم شناسان و کارشناسان آن را نوعی تهدید

بر علیه امنیت اجتماعی می دانند، جرم اخاذی است.

 

کارشناسان بر این باورند که در مناطقی که افراد از سطح سواد و تحصیلات پایین تری برخوردار هستند،

وقوع جرم بیش تر می شود و جرم اخاذی نیز یکی از جرم هایی است که شیوع زیادی در جامعه پیدا کرده است.

 

جرم اخاذی

 

تفاوت جرم اخاذی با زورگیری در چیست؟زورگیری از جمله یکی از مصادیق اخاذی می باشد و بدین ترتیب اخاذی می تواند

از راه زورگیری و به عنوان روشی خشونت آمیز و یا از راه های دیگر مثل تهدید کردن

به افشای اسرار و یا تهدید به ایجاد ضررهای نفسی، ناموسی و شرفی می تواند انجام گیرد.

 

بر اساس قانون مجازات اسلامی جرمی به اسم زورگیری وجود نداشته و همین طور عنوان مجرمانه ای مانند

اخاذی وجود ندارد و آن ها مشمول ماده ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

که در سال ۱۳۷۵ مصوب شده است، می شوند؛

 

” هر موقع فردی شخص دیگری را به هر شکل تهدید به قتل و

یا ررهای نفسی و شرفی و مالی و یا افشا کردن اسرار

نسبت به خود و نزدیکان وی کند، اعم از این که

به واسطه ی دریافت پول و یا مال و یا تقاضای انجام دادن کاری

و یا ترک یک کار باشد، به مجازات ۷۴ ضربه شلاق و به حبس از دو ماه الی دو سال محکوم می شود.”

 

البته باید بگوییم که در این ماده گرفتن پول و یا مال و یا وارد آوردن ضرر نفسی و شرفی و یا افشا کردن اسرار تحقق جرم به حساب نمی آیند و به عبارتی دیگر جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نبوده و بلکه جرم مطلق به حساب می آید.
و در صورتی که تهدید مزبور منجر به گرفتن پول و یا مال شده باشد در این صورت از جمله مصادیق اخاذی به شمار می آید.