جعل

جعل

 

جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص

رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن ، یا تراشیدن یا قلم خوردگی یا محو یا سیاه کردن

یا تقدیم یا اخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

*عنصر مادی جعل در قالب جعل مادی یا مفادی است . کپی مادی آن است

که اثر ظاهری و مادی کپی در نوشته وجود داشته باشد و کپی  مفادی (معنوی)آن است

که مفاد نوشته ای تغییر داده شود بدون اینکه  اثر ظاهری و مادی در این تغییر درسند نمودار باشد.

*اضرار به غیر و شبیه سازی در حد متعارف از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می باشد .

*موضوع کپی برداری فقط نوشته است و کپی در اشیاء قابل تحقق نیست .

جعل اثر انگشت نیز در حکم کمپی مهر یا امضاء است .

*جرم یک جرم مطلق است یعنی مقید به نتیجه

نمی باشد بنابراین لازم نیست به کسی اضرار وارد آید ، بلکه همین که سند مجعول قابلیت

اضرار داشته باشد کافی برای تحقق این جرم تلقی می شود.

*ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با کپی عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد ،

ولیکن مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی است .

*با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چک هرچند از اسناد لازم الاجراست

ولی سند رسمی شناخته نمی شود و کپی در آن جعل در سند رسمی نمی باشد.