دعاوی کیفری حکم قطعی طلاق لازم الااجراست - حکم قطعی چیست

حکم قطعی طلاق لازم الااجراست

حکم قطعی طلاق لازم الااجراست

در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی نیز شده باشد

به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد

وعدول یل عدم عدول زوجین از توافق تاثیری در قضیه ندارد،

لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش ولو با توافق طرفین صادر کرده باشد.

طلاق حکم قطعی طلاق لازم الااجراست - حکم قطعی چیست

چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجاره طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:

الف: اگر گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوج صادر شده باشد

چون این گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون این گواهی اجازه طلاق است

نمی توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید

یا برعکس به زندگی ادامه داده از طلاق صرفه نظر کند.

ب: اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد

زوجه می تواند با استفاده از آن وکالت، خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج با نمتینده دادگاه نیست.

ج:اگر درخواست طلاق از طرفه زوجه به عمل آمده باشد و بنا بر توافق زوجین نه به علت تحقق شرط وکالت

در دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد باید مورد مشمول بند الف خواهد بود

واگر شوهر از توافق عدول کند

و نخواهد زوجه اش را طلاق دهد نمی توان او را اجبار به طلاق نمود

و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.

د: اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوء رفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ویا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف وی ازپرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم،

محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده ۱۱۲۹ حکم لازم الاجرا می باشد.

حکم قطعی چیست

حکم قطعی به حکمی گفته می شود که پس از دادگاه تجدید نظر صادر  می شود و برای خوانده هیچگونه راه اعتراضی وجود ندارد و به تایید ریاست دادگستری برسد و به اجرای احکام ارسال شود را حکم قطعی گفته می شود.