خواستگاری و ازدواج

اولین گام در ازدواج طبق عرف و عادت برگزاری مراسم خواستگاری است.

خواستگاری تقاضای رسم ازدواج میباشداما این تقاضا الزامی برای ایحاد تعهد نمی اورد و هر یک از طرفیت در هر زمانی از ادامه رفت و امو میتوانند خودداری نمایند.

و اما نظر قانون در رابطه با امر خواستگاری:

به موجب قانون هر زنی فاقد موانع نکاح باشد را میتوان خواستگاری نمود.

اما موانع نکاح کدام است؟
۱-منسوبین نزدیک
۲-زنی که در قید زوجیت است
۳-زنی که در عده دیگری است
۴-زنی که همسرش فوت کرده تا چهار ماه و ده روز
۵-خواهر زن تا هنگامی که با خود زن در زوجیت است
۶-ازدواج با دختر خواهر و دختر برادرزن منوط به ازدواج زن میباشد

نامزدی:

به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند بدین معنا که مادامی که عقد نکاح جاری نشده هریک از انان میتوانند از وصلت امتنع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به ازدواج نماید یا از جهت امتناع از این وصلت درخواست خسارت نماید.

اگر تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردی نامزدی قابل استرداد است زیرا بر اساس قانون مدنی نامزدی موجب تعهد و علقه زوجیت نمیگرددو زن مالک مهر نخواهد شد.

نکته:

در قانون مدنی گفته شده هیچ یک از طرفین به دلیل بر هم خوردن نامزدی نمیتوانند از یکدیگر خسارت مطالبه کنند اما در ماده ۴۰ قانون اساسی قید گردیده هیچ کس نمیتواند وسیله اعمال حق خویش را وسیله ضرر به دیگران قرار دهد همچنین در قانون مسئولیت مدنی اورده شده خسارات مالی و معنوی ناشی از فعل عمدوغیر عمد باید جبران شوند.

بنابراین
طبق قانون مسئولیت مدنی هر طرفی که بعداز بر هم خوردن نامزدی دچار اسیب روحی میگردد میتواند درخواست خسارت معنوی بدهد.

پس دادن هدایای نامزدی:
در ماده ۱۰۳۷قانون  مدنی در این باره قید گردیده هریک از نامزد ها میتواند در صورت بر هم خوردن نامزدی هدایای خود را پس گیرد .
در اینجا لازم است بین هدایای مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری  تفکیک قائل شد:

وسایل مصرف شدنی: قابل پس گرفتن نمی باشند (گل . شیرینی)
وسایل مصرف نشدنی: دو حالت متصور است:(طلا . پارچه)

I. عین آن موجود باشد : در این صورت باید عین آن مسترد شود
II.تلف شده باشد: قیمت آن باید اهدا شود مگر اینکه تلف به دلیل تقصیر صرف کننده نباشد که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیست.

در صورت فوت یکی از نامزدها اگر هدایا از جمله هدایای مصرف نشدنی بود اما آن مال تلف گردیده شد طرف مقابل وظیفه ایی در باز پس فرستادن قیمت آن به خانواده متوفی ندارد اما در صورت موجود بودن عین مال میتواند ان را مسترد کند.