خواهر و برادر در چه حالتی از همدیگر ارث می برند

خواهر و برادر در چه حالتی از همدیگر ارث می برند:

در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه تقسیم ارث و اینکه خواهر و برادر در چه حالتی از همدیگر ارث می برند توضیحاتی را خدمت شما ارائه دهیم

در رابطه با ارث برادر می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر برادری فوت کند و زن و بچه و پدر و مادر او هم در قید حیات نباشند همه اموال منقول و غیر منقول به پدر بزرگ و مادربزرگ و خواهر و برادرش می رسد.و در صورت زنده بودن پدر و مادر متوفی همه اموال به پدر و مادرش می رسد.

 

خواهر و برادر در چه حالتی از همدیگر ارث می برند

 

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه تعریف کرده است:

 •  طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه)
 • درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی
 • درجه دوم: اولاد اولاد (نوه ها)
 • درجه سوم: اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)
 • طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
 • درجه اول: جد (پدر پدر و پدر مادر) و جده (مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
 • درجه دوم: پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر
 •  طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی) وخالات (خاله) و اولاد آن‌ها
  ا. – عمو و عمه و خاله و دایی درجه (درجه اول) و اولاد آن‌ها (درجه دوم)
  ۲ – عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر (درجه اول) و فرزندان آن‌ها (درجه دوم)

اگر پسری قبل از فوت پدرش فوت کرده باشد،به پسر و فرزندانش ارثیه تعلق می‌گیرد:

در صورتی که این فرزند دارای برادر و خواهر باشد و قبل از پدرش فوت کرده باشد، به او ارث تعلق نمی‌گیرد ولی اگر دارای برادر و خواهر نباشد، به پسر و فرزندانش ارث می‌رسد.

قانون ارث از برادر چیست:

در رابطه با فوت برادر می توان گفت اگر برادر فوت کدر و در طبقه اول وراثت وارثی وجود نداشته باشد همه اموال برادر به خواهر و فرزندانش می رسد.