شكنجه

درباره ی ضرر و زیان ناشی ازجرم

درباره ی ضرر و زیان ناشی ازجرم

 

ضرر و زیان ناشی ازجرم

درباره ی ضرر و زیان ناشی ازجرم

احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر میشود

به درخواست محکوم علیه و قابل تجدیدنظر می باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف

محکوم علیه اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد.

اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است

و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد.

بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه درضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان

وصول ضرر وزیان وخسارات مدعی خصوصی صحیح نیست.

لازم به ذکر است در خصوص چک بلامحل مدعی خصوصی می تواند تا اولین جلسه دادگاه ،

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم دادگاه کیفری نموده و این دادگاه با تشکیل پرونده ای

جداگانه نسبت به جنبه حقوقی چک نیز رای مقتصی را صادر می نماید.

تعریف جرم و مجرم :

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود . جرم به عملی می گویند که عواطف و وجدان عمومی را خدشه دار کند .  به عبارت دیگر هر اقدامی که نظم و آرامش اجتماعی را از بین ببرد و قانون برای آن مجازاتی پیش بینی کرده باشد جرم محسوب می شود .

و در نهایت تعریف حقوقی جرم :

جرم عملی است که بر ضد یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او متغایر با مقررات قانونی رسمی کشور باشد .

انواع جرم از دیدگاه اسلام :

–  تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات

– تجاوز به مال افراد مانند دزدی

– تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح

– تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط

– تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت

– تجاوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب)

– تجاوز به جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه

انواع مجازات از دیدگاه اسلام :

– در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی، مجازات حدّ تعیین شده است

– در برابر مجازات هایی که تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگی به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است

– در برابر صدمات جانی و بدنی که افراد بر دیگری وارد می کنند، مجازات قصاص تعیین شده است .

– خون بها، که مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند ، مجازات دیه تعیین شده است .