دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری

دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری چه تفاوتی با هم دارند؟ ( بخش نخست )

در این مطلب و مطلب آینده به بررسی اینکه دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری چه تفاوتی با هم دارند؟ میپردازیم

معنی کلمه ” دعوا ” ادعا ، خواستن ، دادخواهی و… است.

دعوا به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود:

  1. دعوای حقوقی
  2. دعوای کیفری

فرد حقیقی یا حقوقی که قبل از هرگونه اقدامی با یک وکیل یا مشاور صحبت کند و

مشاوره های لازم را در زمینه حقوقی یا کیفری بودن موردش را دریافت کند.

پس از انجام مشاوره های لازم و کسب اطلاعات کافی می تواند اقامه دعوی کند و اقدام های لازم را انجام بدهد.

 

دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری

 

اساسی ترین تفاوت ها بین دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری چیست ؟

  • روش طرح دعاوی حقوقی و کیفری :

اقامه دعاوی حقوقی به تنظیم و تقدیم در خواست یا داد خواست نیازمند است.

اقامه دعاوی کیفری نیازمند تنظیم و طرح شکواییه است.

هزینه داد رسی در نوع های مختلف دعاوی کیفری یکسان است.

هزینه داد رسی در دعاوی مختلف حقوقی متغیر است و بستگی به شرایط دارد.

  • نام گذاری:

به کسانی که دو طرف دعوای حقوقی هستند ، ” خواهان و خوانده ” می گویند.

به کسانی که دو طرف دعوای کیفر هستند ، ” شاکی و مشتکی عنه ” گفته می شود.

  • مرجع رسیدگی به دعاوی  :

از دیگر تفاوت ها بین این دو نوع دعاوی آن مرجع قضایی صالحی است که به دعاوی رسیدگی می کند.

داد سرا مرجع صالح برای طرح شکایت است.

شکایت را باید به مقامات قضایی ارجاع  دهند.

پس از انجام  بررسی های لازم و تحقیق های لازم بر اساس موضوع شکایت مشخص می شود

پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادگاه های کیفری ارجاع شود.

در دعوای حقوقی مراجع قضایی می توانند به شکایت رسیدگی کنند.

در واقع در دعاوی حقوقی ” داد سرا ” وجود ندارد.

دعاوی کیفری در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم و بررسی می شود.

معمولا دادگاه نزدیک محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای حقوقی را دارد.