دعوای خلع ید

دعوای خلع ید

 

وب سایت مشاوره حقوقی  چتر عدالت در این زمینه توضیحات زیر را ارائه می دهد :

 

آگاهی نداشتن  از چنین دعواها (خلع ید، تخلیه و تصرف عدوانی) و روش اقامه درست این دعواها ، متاسفانه باعث می شود،  خیلی از افراد ،  بعد از طرح دعوا و اطاله مدت های دادرسی نتیجه مثبتی به دست نیاورند وحتی باعث نا امیدی برای بسیاری ، از قوه قضائیه می شود .

هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود ، شرایط و ارکان های جداگانه ای دارد . به همین دلیل رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و نیازمند تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید  این مدعا است.

هنگامی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید ،  شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا تصرف غاصبانه ، اثبات مالکیت ، و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در این شرایط متقاضی باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه بعد از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع ، حکم صادر نماید .
رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است . در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده باشد و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و مطالب و اظهارات او حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعا است .

دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد ؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است .

 پیشنهاد می کنیم مطلب نکاتی از قانون تملک آپارتمان را مطالعه بفرمایید .