دفاتر تجاری

دفاترتجارتی

هر کسی که کسب و کار و تجارتی را شروع می کند برای ثبت کارهای خود باید از دفاتر تجاری استفاده کند.

 

ماده ۶

هرتاجری به استثنای کسبه جز ء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب
نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد، داشته باشد:
۱- دفتر روزنامه

۲-  دفترکل
۳- دفتر دارائی
۴- دفتر کپیه.

ماده ۷

دفتر روزنامهیکی از انواع دفاتر تجاری است که تاجر باید

همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به
اوراق تجارتی (ازقبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم
و رسمی که باشد، و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفترثبت نماید.

 

دفاتر تجاری

ماده ۸

یکی دیگر از دفاتر تجاری، دفتر کل می باشد.

دفترکل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای  یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع
مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹

دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیرمنقول و دیون
و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال
بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰

دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن
به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده
و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

ماده ۱۱

دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثنا ء دفتر کپیه قبل ا ز آنکه در آن چیزی نوشته شود، توسط نماینده اداره
ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد.

برای دفترکپیه امضا ء مزبور لازم نیست، ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.

درموقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد .

حق امضاء از قرار هر صد صفحه با کسور آن، دو ریال وبه علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است.

ماده ۱۲

دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد
و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده، در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح
به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته، با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای مقصود
تهیه می نماید، منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده ۱۳

کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته
شود – تراشیدن وحک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است، ودر حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ۱۰ سال نگاه دارد.

ماده ۱۴

دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند، در صورتی که مطابق
مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و درغیر این صورت فقط بر علیه
صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵

تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است،

این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد

و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

انواع دفاتر تجاری را با هم بررسی کردیم اگر سوالی دارید می توانید در زیز همین پست مطرح کنید

تا مجرب ترین وکلای ایران از موسسه چتر عدالت ایرانیان به آن پاسخ دهند.