سند نکاحیه

سند نکاحیه

بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای حفظ کیان خانواده،

ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات ضروری می باشد.

 

و در صورتی که مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی و قانونی اقدام به ازدواج دائم،

طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

_ بر اساس قانون در سند نکاحیه مشخصات زوج و زوجه، مهریه

و دیگر شرایط ذکر شده و سپس به امضای دو طرف می رسد.

 

_ زن و مرد این امکان را دارند که در ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذکر کنند

و به همین خاطر بایستی توجه داشته باشند که شرط ضمن عقد جز شروط صحیح باشد.

 

سند نکاحیه

 

شروطی که نباید در عقد آورده شوند به شرح زیر می باشند:

 

_ شروطی که انجام آن ها ممکن نیست._ شروطی که نامشروع باشد._ شروطی که بر خلاف مقتضای عقد باشد._ شروطی که در آن هیچ گونه نفع و فایده ای نباشد.

_ شروطی که مجهول بوده و باعث جهل به عوضین شود.

 

البته باید بگوییم که در سندهای نکاح نامه، تعدادی شروط به صورت پیش فرض قید شده است

که در صورتی که زن و مرد بعد از مطالعه ی آن ها، مورد قبولشان بود، می توانند قبول نمایند.

 

سردفتر ازدواج بایستی به طور دقیق این شروط را توضیح داده و تفهیم نماید

و مسئولیت ناشی از هر کدام از شروط قید شده را به صورت شایسته و خصوصی به هر کدام از طرفین یادآوری کند.

 

باید یادآوری کنیم که دقت در امضا سند و همین طور تنظیم شروط ضمن عقد ازدواج می تواند

از بروز خیلی از اتفاقات در آینده برای زوجین جلوگیری به عمل آورد.

 

به عنوان مثال یکی از شروط ضمن عقد این است که

اختیار تعیین مسکن با زوج است مگر در صورتی که در شروط ضمن عقد

این حق به زوجه داده شود که برابر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی می باشد.