سهم الارث مال مشاع

سهم الارث

ارث چیست ؟

ارث اموالی است که از شخص فوت شده بر جای می ماند و طبق قوانین برای نزدیکان او سهم الارث تعیین می شود.

نزدیکان سببی و نسبی شخص متوفی بر اساس درجه نزدیکی که با او دارند ارث می برند و سهم الارثی به ایشان تعلق می گیرد.

سهم الارث

طبقه بندی کسانی که پیوند نسبی یا خونی با شخص فوت شده دارند و از او ارث می برند :

  1. پدر ، مادر ، فرزند ، فرزند فرزند:

چنان چه پدر و مادر و فرزندان شخص متوفی زنده باشند ، سهم الارث پدر و مادر یک سوم یک سوم از اموال است.

باقی اموال بین فرزندان تقشسیم می شود به گونه ای که سهم الارث فرزندان پسر دو برابر سهم الارث فرزندان دختر باشد.

فرزندان فرزندان در صورتی ارث می برند که متوفی فرزند دیگری نداشته باشد.

فرزندان فرزند پسر هم دو برابر فرزندان فرزند دختر ارث می برند حتی اگر فرزند دختر، پسر باشد.

  1. اجداد ، خواهر ، برادر ، فرزندان خواهر و برادر:

در صورتی که متوفی هم اجداد و هم خواهر و برادر داشته باشد،

سهم الارث خواهر و برداران در صورتی که از سمت پدری یکی باشند دو سوم اموال است.

اگر خواهران و برادران از سمت مادری یکی بودند یک سوم اموال به آن ها به ارث می رسد.

در این تقسیم ارث هم برادران دو برابر خواهران ارث می برند.

  1. خاله ، دایی ، عمه ، عمو ، فرزندان آن ها:

این گروه در صورتی ارث می برند که شخص فوت شده در گروه ۱ و ۲ هیچ کس را نداشته باشد.

لازم به ذکر است که فرزندان آن ها ارث نمی برند به جز انحصار وراثت .

کسانی که پیوند سببی با شخص فوت شده دارند و از او ارث می برند:

زوج و زوجه در صورتی که پیوند دایمی داشته باشند و ممنوع از ارث نباشند، سهم الارثی به آن ها تعلق می گیرد.

در صورتی که شخص فوت شده فرزند داشته باشد:

زوج یک چهارم اموال و زوجه یک هشتم اموال را به ارث می برد.

در صورتی که شخص فوت شده فرزند نداشته باشد:

زوج نصف اموال و زوجه یک چهارم اموال منقول و یک هشتم اموال غیر منقول را به ارث می برد.