شهادت در دادگاه کیفری

شهادت در دادگاه کیفری

 

وکیل کیفری متخصص شهادت در دادگاه کیفری

 

شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم

توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

مطابق قانون مجازات اسلامی شهادت باید شرعی باشد یعنی شارع آن را معتبر دانسته ،

اعم از آنکه مفید علم باشد یانباشد،ولیکن شرعی بودن شهادت مانع از این امر نیست

که اظهارات او استماع گردد.تشخیص میزان تاثیر وارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی  با دادگاه است.

آیا در دادگاههای کیفری شهات بر شهادت پذیرفته می شود ؟

به استناد ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی پذیرفته می شود

که شاهد اصلی فوت کرده و یا به دلیل بیماری وامثال آن نتواند در دادگاه حاضر شود ،

در این صورت شاهد فرعی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشند .

(جرایم موجب حد وتعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی گردند

ولیکن قصاص دیه وضمان مالی با شهادت بر شهادت قابل اثبات است.)

تعریف شهادت

شاهد به فردی گفته می شود که در محل جرم حضور داشته باشد و با بازگویی صحنه جرم به قاضی در تصمیم گیری کمک میکند.

شهادت از نظر دادگاه به این صورت می باشد که شاهد می بایست دارای سن قانونی و سلامت جسمی و روانی را داشته باشد.

شرایط شاهد شرعی در زمان ادای شهادت در دادگاه کیفری

۱. بلوغ
۲. عقل
۳. عدالت
۴. طهارت مولد (مشروع بودن نسب)
۵. ذی‌نفع نبودن در موضوع
۶. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
۷. عدم اشتغال به تکدی
۸. ولگرد نبودن

انکار شهادت در دعاوی کیفری

شاهد میتواند بعد از شهادت خود و قبل از اینکه قاضی حکم را صادر نمایید میتوان شهادت خود را پس بگیرد.
اگر شاهد بعد از زمانی که قاضی حکم خود را اعلام کرد از شهادت خود رجوع کند باعث بی اعتباری شاهد
و همچنین شهادت دروغ دادن می شود و شهادت دروغ دادن خود جرم محسوب می شود.

تهیه و تنظیم : موسسه حقوقی چتر عدالت