شهادت در دادگاه کیفری

شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

مطابق قانون مجازات اسلامی شهادت باید شرعی باشد یعنی شارع آن را معتبر دانسته ،اعم از آنکه مفید علم باشد یانباشد،ولیکن شرعی بودن شهادت مانع از این امر نیست که اظهارات او استماع گردد.تشخیص میزان تاثیر وارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی  با دادگاه است.

آیا در دادگاههای کیفری شهات بر شهادت پذیرفته می شود ؟

به استناد ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی پذیرفته می شود که شاهد اصلی فوت کرده و یا به دلیل بیماری وامثال آن نتواند در دادگاه حاضر شود ،

در این صورت شاهد فرعی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشند .

(جرایم موجب حد وتعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی گردند ولیکن قصاص دیه وضمان مالی با شهادت بر شهادت قابل اثبات است.)

تهیه و تنظیم : موسسه حقوقی چتر عدالت