شهادت شهود در امور حقوقی

شهادت شهود در امور حقوقی

یکی از راه های اثبات در دعاوی حقوقی شهادت شهود شهادت شهود در امور حقوقی می باشد.

شهادت یعنی وقتی کسی از دیده ها یا شنیده هایش و آگاهی هایی که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده در دادگاه خبر می دهد.

بنابراین این اخبار ممکن است به سود خود شخص و به زیان دیگری باشد.

شهادت شهود در امور حقوقی

شاهد چه شرایطی دارد؟

برای این که شهادت شاهدین قابل استناد و معتبر باشد، باید ویژگی ها و شرایطی داشته باشند.

 

بلوغ:

شاهد در دادگاه حقوقی باید به سن بلوغ رسیده باشد.

اگر شهادت در خصوص جراحتی بوده باشد که تا حد قتل نفس نرسیده است به شرط رسیدندر صورت رسیدن به ده سالگی شهادت قبول می باشد.

در نتیجه  این که تنها در شهادت بر جراحت شرط بلوغ منتفی است اما دیگر شروط باید بر قرار باشد

 

عقل:

کسی که مجنون باشد شهادتش مورد پذیرش در دعوای حقوقی نمی باشد.

در صورتی هم که جنونش دوره ای باشد یعنی گاهی سالم باشد و گاهی مجنون ،

شهادتش تنها زمانی اعتبار دارد و قابل استناد است که که هنگام ادای شهادت و هنگامی که شاهد بوده است

در هر دو زمان در سلامت عقلانی به سر برده باشد

 

اسلام:

شاهد اگر مسلمان نباشد شهادتش باطل است حتی در صورتی که شهادت بر علیه شخصی غیر مسلمان باشد باز هم این قانون بر قرار است.

 

ایمان:

از نظر ایمانی شاهد باید از اهل بیت پیروی کند در غیر این صورت کسی که از از امامان پیروی نمی کند شهادتش باطل است.

 

عدالت:

در تشخیص عدالت نباید  نسبت به انجام تکلیف دینی فرد تحقیق شود و حتی شغل و پیشه ی شاهد معیارهای دقیقی برای تشخیص عدالتش نیست.

ملاک تنها نداشتن سابقه ی فسق و عدم اشتهار او به فساد است.

در تشخیص فسق و فساد نیز از نظر عرفی آن ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی و حتی موقعیت اجتماعی شاهد مد نظر قرار می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره دعاوی حقوقی با ما همراه باشید.