عرضه مواد آرایشی وغیربهداشتی و فاسد

طبق قانون عرضه یا فروش موادغذایی فاسد یا عرضه جنسی که تاریخ مصرف آن منقضی شده و استفاده از اسانس ها و مواد افزودنی غیرمجاز در مواد غذایی فاسد یا فروش آنها به قصد سوءاستفاده جرم بوده و حتی اگر مورد استفاده مصرف کننده نیز واقع نشود ویا استفاده هم شود اما آسیبی به او نرساند به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم می شود

و سازنده وتهیه کننده آن به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود و اگر موجب بیماری و آسیب هم بشود مجازات اشدی برای افراد سودجو در نظر گرفته می شود تا جایی که اگر مواد مذکور موجب  مرگ مصرف کننده شود مجازات  سازنده آن اعدام است.
در مورد سازنده لوازم آرایشی فاسد و غیر بهداشتی نیز مقنن مجازات در نظر گرفته است از جمله اگر مصرف مواد آرایشی باعث نقص زیبایی  شود عرضه کننده آن به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم می شود و سازنده آن به ۲ تا ۱۰ سال حبس.
البته قابل ذکر است

که اگر سازنده و عرضه کننده این مواد عمد نداشته باشند باز هم قابل پیگرد هستند اما میتوانند مشمول تخفیف  مجازات واقع شوند اما به هر حال این افراد باید دیه مصدوم به میزا ن خسارت وارد شده را بپردازند.

مأمورین وزارت بهداشت موظفند متخلفین را با ذکر موارد تخلف به مسئول آن حوزه گزارش دهند تا مسئول مرکز مربوطه  اخطار به رفع نواقض بهداشتی نماید و اگر در مهلت معین ربطرف نشد دستور تعطیل و مهروموم میشود و فقط پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت از آن رفع مهروموم می شود.