عفو و شرایط آن

 

 

متقاضیان عفو :

۱- رئیس کل دادگستری مربوط   ۲- دادستان مربوط     ۳-قاضی ناظر زندان مربوط    ۴-رئیس زندان مربوط    ۵-محکوم علیه    ۶-پدر ، مادر ، همسر و فرزندان محکوم علیه

مدارک لازم برای تقاضای عفو

 

۱-مشخصات محکوم علیه

۲- تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.

۳-پیشینه کیفری (درصورت داشتن نوع و تعداد آن وشرح آن قید شود)

۴-استیفا یا عدم استیفای حق شاکی خصوصی

۵-جرم ارتکابی ، میزان محکومیت قطعی ، مانده محکومیت و میزان عفو درخواستی

۶-سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن

۷-وضعیت اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی ، جسمانی ، و معیشتی عائله محکوم علیه

۸-تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو

۹-کیفرخواست ، رای بدوی ، رای تجدیدنظر و رضایت نامه حسب مورد

۱۰-در مورد محکومیت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو

 

شرایط عفو

 

۱- رعایت سیاستها و تدابیر مندرج در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات

۲-محکومان به اعدام که مجازات آنها با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده ، در صورت تحمل حداقل ۱۰ سال حبس از تاریخ عفو قبلی

۳-عفو محکومان به حبس ابد پس از تحمل ۱۰ سال حبس

۴-محکومام به حبس ابد که حبس آنان به ۱۵ سال تقلیل یافته ، پس از گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی

۵-محکومان غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقیمانده حبس از تاریخ عفو قبلی

چنانچه عفو محکومان فاقد شرایط فوق باشد در صورت ضرورت ، ریس قوه قضائیه می تواند عفو آنان را به طور جداگانه و با ذکر علل پیشنهاد کند.

 

محرومان از عفو

 

افراد ذیل مشمول عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات نمی شوند :

۱-قاچاقچیان حرفه ای     ۲- موارد حق الناس    ۳- سرقت مسلحانه     ۴- تجاوز به زنای به عنف    ۵- جاسوسی ، محاربه ، اختلاس ارتشاء      ۶-محکومان به جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم

 

اعلام نظر کمیسیون

 

دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل می شود و امور مربوط به پیشنهاد های عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می کند . دبیرخانه کمیسیون استانی ، تحت نظارت و  مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و  نسبت به آماده کردن درخواست ها برای طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزی اقدام می کند.

دبیر کمیسیون موظف است درخواست ها و پیشنهاد های عفو و یا تخفیف مجازات محکومان را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداکثر ظرف ۱۵ روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تکمیل به منظور طرح در کمیسیون مرکزی ارسال کند.

کمیسیون های مرکزی و استانی ، حداقل هر ۱۵ روز یک بار و در موافع ضروری به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهند . کمیسیون استانی درخواست های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می کند و کمیسیون مزبور باید حداکثر ۲۰ روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس کمیسیون مرکزی به رئیس قوه قضاییه تقدیم دارد و پیشنهاد عفو باید ۱۵ روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شود.