فرجام خواهی

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش دوم )

 

موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ، در فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول ) ، به قوانینی که در قانون مدنی در مورد رای هایی از دادگاه که قابل درخواست برای تجدید نظر یا همان فرجام خواهی می باشند اشاره کردیم . در این بخش وکیل ما ، ادامه قوانین مربوط به فرجام خواهی را در مورد ترتیب فرجام خواهی ارائه خواهد داد :

 ترتیب فرجام خواهی‌

ماده ۳۷۸ ـ افراد زیر می‌توانند بارعایت مواد آتی درخواست رسیدگی‌فرجامی نمایند:
۱ـ طرفین دعوا، قائم مقام‌، نمایندگان قانونی و وکلای آنان‌.
۲ـ دادستان کل کشور.
ماده ۳۷۹ ـ فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده‌رای به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفترثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم‌دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای‌دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای‌فرجام خواهی محسوب می‌شود.
ماده ۳۸۰ ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ـ نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل‌او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده‌.
۳ـ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است‌.
۴ـ دادگاه صادرکننده رای‌.
۵ـ تاریخ ابلاغ رای‌.
۶ـ دلایل فرجام خواهی‌.

ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

۱ـرونوشت‌یاتصویرمصدق حکم‌ یا قراری ‌که ‌از آن ‌فرجام‌ خواسته ‌می‌شود.
۲ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی‌.
۳ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سق مت تقدیم کننده دادخواست‌فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد،به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.

ماده ۳۸۳ ـ دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم‌نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.

 

 

فرجام خواهی

مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسیددادخواست‌، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده‌اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص رارفع کند.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده‌، یا در مدت یاد شده‌تکمیل نشود به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم‌گردیده رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است‌.

ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین‌نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست‌بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب‌قراردادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می‌شود. قرار یاد شده‌ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده‌، قابل‌شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است‌.

در این مطلب ، فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش دوم ) را مطالعه می فرمایید .
ماده ۳۸۵ ـ در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد،مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای ‌طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.

پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده‌ باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته‌، به‌دیوان عالی کشور می‌فرستد.

ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام‌، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض‌نشده است به تاخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیرعمل می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص‌دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.

ب ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم‌، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تاصدور رای فرجام به تاخیر خواهد افتاد.

ماده ۳۸۷ ـ هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده‌، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی‌صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن‌رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی‌فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت‌هزینه دادرسی فرجامی است‌.

تبصره ـ مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ ‌انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست‌فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می‌باشد.

ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی رادریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات وهزینه دادرسی برابر مقررات‌، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالقت بین رای با موازین شرع یا قانون‌، مقرون به صحت تشخیص دهد از دیوان عالی‌کشور درخواست نقض آن را می‌نماید.

در صورت نقض رای در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام‌خواهد شد.

برای ثبت شرکت و علامت تجاری ، با ما در ارتباط باشید .

تبصره ـ چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل‌کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن‌ رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشوددادخواست قابل ترتیب اثر نخواهدبود.

دادخواست خارج از مهلت‌ نیزقابل ترتیب اثرنیست‌.

ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل‌، محکوم‌علیه رای یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای‌،تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادرنماید.

از طریق سایت چتر عدالت با وکیل خانواده و وکیل طلاق در ارتباط باشید .