فرجام خواهی

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن (بخش سوم)

 

در ادامه مبحث فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن که در بخش های اول و دوم به آن پرداختیم ، در این مطلب وکیل ما در مورد قوانین موجود در قانون مدنی در مورد ترتیب رسیدگی و مهلت فرجام خواهی ، توضیحاتی را از بیان قانونگذار ارائه می دهد :

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی‌
ماده ۳۹۰ ـ پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور ، رییس دیوان یایکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی‌از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی‌ می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان‌عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده ۳۹۱ ـ پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه ‌اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون‌ ؛ رعایت مفاد این‌ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است‌.

ماده ۳۹۲ ـ رییس شعبه‌ ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه وگزارش تهیه می‌کند یابه نوبت‌ ، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه‌گزارش ارجاع می‌نماید .
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل دراطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی‌فرجامی با ذکر استدلال باشد .
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش‌ ، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف ازمواد قانونی‌ ، یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده‌نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد .

به‌دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی‌قضات ارسال خواهد شد .

 

فرجام خواهی

ماده ۳۹۳ ـ رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان‌ ، حضور آنان را لازم بداند .
ماده ۳۹۴ ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک ازطرفین فرستاده می‌شود . آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض‌وصول‌ ، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسیدگی‌ ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاداوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان درصورت حضور می‌توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید .
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان‌می‌رسد .

عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رای‌ ، گزارش خود را اصلاح نماید .

ماده ۳۹۶ ـ پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده‌طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم‌ می‌نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ‌ابرام آن‌ ، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق‌ مقررات آتی اقدام خواهد شد .

همانگونه که اشاره شد ، فرجام خواهی به جهت تشکیل دادگاه تجدید نظر به منظور تخفیف در مجازات و یا عفو کامل ، صورت می پذیرد .

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی‌

ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ‌ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.

ماده ۳۹۸ ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است‌ :

الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظراستان از روز ابلاغ‌ .
ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظردادگاه بدوی که نسبت به ‌آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر .

ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشدابتدای مهلت‌ ، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود .
ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می‌باشد .