مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل در مورد قوانین چک

شما می توانید به وسیله ی مشاوره با وکیل در خصوص چک و همچنین در هنگام برگشت خوردن چک مشورت کرده

و از راه های قانونی آن با خبر شوید.

زمانی که دارنده ی چک یا شخصی که چک به اسم وی پشت‌ نویسی شده ،

مطلع شود که حساب صاحب چک خالی می باشد.

مشاوره با وکیل

در اول کار بایستی چک را برگشت زده و بعد از آن گواهی عدم پرداخت چک را

که شامل هویت چک و صادرکننده چک و دلیل پرداخت نشدن چک می باشد

را با همراه داشتن مهر و امضا از بانک دریافت کرده

تا بدین وسیله امکان انجام مراحل بعدی شکایت و پیگیری امور مربوط به آن را شروع کند.

با به همراه داشتن چک برگشتی و یا همان چک بلامحل دارنده ی چک می تواند اقدام به شروع تعقیب کیفری کند.

شخص بایستی دو نسخه کپی از پشت و روی اصل چک داشته باشد.

دو نسخه کپی از گواهی عدم پرداخت بانک مورد نظر به دلیل  پرداخت نکردن چک تهیه شود.

کپی هایی را که تهیه شده اند را در مراجع قضایی مورد نظر برابر با اصل کنند.

صرفا شکایت در فرم های چاپی که مخصوص این کار هستند، تکمیل شده و امضا شوند.

متن شکایتی را که تنظیم کرده اید را به اتاق تمبر ببرید

و مقدار هزینه ای که بابت شکایت چک بلا محل کرده اید، را تمبر بزنید.

و در آخر سر اصل چک برگشتی را به همراه کارت شناسایی و یا شناسنامه

و مدارکی که در بالا گفته شد را تحویل مراجع قضایی کند.

هم اکنون کسی که چک را در دست دارد، باید طی شش ماه از زمان تاریخ عدم پرداخت

به همراه مدارک که در بالا ذکر شد، به داداسرای محل مراجعه کرده و با عنوان کردن شکایت خود

درخواست مجازات برای شخص صادر کننده چک بلا محل را داشته باشد.