مهریه و  وراثت در نکاح موقت

در ابتدای امر باید گفت که بر اساس قانون ایران ازدواج بر دو نوع میباشد:
نکاح دائم
نکاح موقت موقت(صیغه)
…………………………………………………………………………………………….
در این مقاله موضوع مورد نظر ما در رابطه با نکاح موقت میباشد که ایا در نکاح موقت مهریه و ارث هم تعلق خواهد گرفت یا خیر؟
سوال:
آیا مهریه زوجه غیر دائم همانند زوجه دائم عندالمطالبه می باشد؟

در پاسخ باید گفت از این حیث این دو نکاح با یکدیگر تفاوتی نخواهند داشت .

تنها تفاوتی که در این دو نکاح در مورد مبحث مهریه وجود دارد این است که در نکاح موقت در بدو امر مهریه باید قید شود در غیر این صورت عقد باطل است در حالی که در ازدواج دائم بعد از عقد نیز میتوان مهر را تعیین نمود.

آیا فرزندان ناشی از نکاح موقت دارای تمام حقوق فرزندانی که از نکاح دائم حاصل میشوند میباشند؟

بله این فرزندان همچون سایر فرزندان متولد شده از نکاح دائم از حقوقی از قبیل حضانت ، توارث و ……. برخوردار میباشند چرا که این فرزندان نیز حاصل رابطه ی مشروع میباشند و دلیلی ندارد انان را از این حقوق محروم نماییم.

آیا در نکاح موقت زوجه از زوج ارث می برد؟

صرفاً در نکاح دائم است که توارث جاری است و در نکاح موقت هیچ یک از هم ارث نمی برند.لازم به ذکر است  برخی بر این عقیده می باشند که میتوان شرط توارث قرار داد در حالی که در عمل این رویه جاری نمی باشد.