مهریه

 

مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد وزوجه ملزم به دادن آن به زوجه است.
انواع مهر
مهرالمسمی : مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م)

مهر السنه: مقدار آن ۵/۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم (که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)
گاهی اوقات مهریه مندرج در سند نکاحیه به صورت عندالاستطاعه می باشد که در این صورت مطالبه آن در محاکم امکانپذیر است ولی وصول مهریه مستلزم معرف مال زوج  از سوی زوجه است به دیگر سخن زوجه برای مطالبه مهریه خود باید استطاعت زوج را در نزد قاضی اثبات نماید.

شرایط مهریه

بر اساس قانون شرایط مهریه عبارت است از:
۱- مالیت داشته باشد.
۲- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.
۳- معلوم و معین باشد.
۴- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه

زوجه می تواند تا زمانیکه مهر به تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود البته با به این نکته توجه شود که این مسئله تا قبل از تمکین زوجه است لذا اگر بعد از تمکین از انجام وظایف قانونی خود امتاع کند زوج می تواند با مراجعه به دادگاه زوجه را از گرفتن نفقه ممنوع سازد . که بحث نفقه در جای خود توضیح داده شده است.

زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه مطالبه مهریه مندرج در سند ازدواج را تقاضا نماید ، مدارک مورد نیاز برای دادخواست مطالبه مهریه عبارت است از :

۱- سند نکاحیه یا رونوشت آن

۲- شناسنامه و کارت ملی زوجه

یکی از ابزارهایی که قانون گذار برای حفظ حقوق زوجه پیش بینی نموده است قرار تامین خواسته است که زوجه می تواند قبل یا بعد  از دادخواست از دادگاه درخواست نماید .

قرار تامین خواسته مستندا به بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست می شود و زوجه می تواند در قرار صادره اموال زوج را اعم اموال منقول وغیر منقول معرفی نماید و آنها را از طریق دادگاه توقیف نماید.

اگر میزان مهریه مندرج در سند ازدواج مبلغ پول رایج ایران باشد و از زمان انعقاد ازدواج مدت زمان قابل توجهی گذشته باشد این مبلغ بر اساس شاخص موجود تبدیل به قیمت روز می شود و آنگاه از زوج مطالبه می شود.

زوجه می تواند با صدور اجرائیه از طریق دفترخانه وقوع عقد و ارئه آن به اجرای ثبت اسنادرسمی تقاضای ممنوع الخروجی زوج را نیز درخواست نماید .

حال چناچه اموالی از زوج بدست نیاید دادگاه بعد ازقطعیت حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن ، بنابر قوانین و رویه غالب تامیزان ۱۱۰عدد سکه تمام بهار آزادی حکم جلب صادر می نماید و مازاد بر آن موکول به معرفی مال زوج از سوی زوجه است.