موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون

 

موارد تخفیف مجازات در قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام مجرمین یکسان بوده و استثنایی وجود ندارد مگر اینکه در تبصره های مواد قانون ، ذکر شده باشد .

در برخی از موارد ، قانون اساسی ، تخفیف هایی را برای برخی از جدم ها در نظر گرفته است که طبق نظر فرد صاحب نظر ، امکان اجرایی شدن دارد .

موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در این مطلب به برخی مواد و تبصره ها در قانون اساسی و در رابطه با این موضوع ، جمع آوری کرده که در زیر ، به آن می پردازد :

بر  اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:

ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

شرایطی از قبیل فقدان سابقه کیفری، گذشت شاکی، اصلاح شاکی بدون اجرای مجازات و غیره از جمله مواردی هستند که با  نظر و صلاح دید قاضی ، می تواند در برخی جرایم که مجرم نقش چندانی در وقوع آن نداشته ، در مجازات مجرم ، تخفیف و یا عفو قائل شود .

سایت چتر عدالت از شما بابت مطالعه این مطلب تشکر کرده و با وکلای پایه یک دادگستری ، در جهت ارائه انواع  مشاوره حقوقی به شما عزیزان ، اعلام آمادگی می کند .