نکاتی جهت مطالبه و واخواست سفته

چه زمانی باید واخواست سفته را تسلیم دادگاه کرد

سفته برگه ای است که در بسیاری از مبادلات،معاملات و یا برای ضمانت مورد استفاده قرار می گیرد.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.

دارنده سفته باید آن را در سررسید سفته را مطالبه کند.

اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت،

دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

 

مطالبه سفته

 

واخواست سفته

درواقع واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که

در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.

از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود،

واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود.

علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند.

در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود

و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می‌شود.

واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه تنظیم شده

و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود.

پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند،

به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ می‌گردد.

البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود.

نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود

و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد.

برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها،

چه زمانی باید جهت وصول سفته اقدام کرد

دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.

اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.

دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است،

می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد.

دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است

معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

اقامه دعوی علیه صادرکننده

در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده

می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر نمود

و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه،

محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده

و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست نمود.

سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود.

از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد.

در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.