نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده ۵۶قانون مجازات اسلامی ،نظام نیمه آزادی ،شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ،فعالیت حرفه ای ،آموزشی ،حرفه آموزی درمانی ونظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.

در واقع اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می شود .
در حبس تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی وسپردن تامین مناسب وتعهد به انجام فعالیت آموزشی ،شغلی ،حرفه ای ،حرفه آموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح  یا جبران ضررو زیان وخسارات وارده بر متضرر و بزه دیده موثر است ،

محکوم را با رضایت خود وی تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد وهمچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نموده ودادگاه موظف به رسیدگی است.

چتر عدالت به شما پیشنهاد میکند محتوای ولایت قهری در ایران را نیز مطالعه بفرمائید .