مشاور حقوقی

خیانت در امانت

امانت داری از جمله ویزگی های با اهمیتی می باشد که در دین اسلام بسیار بر روی تاکید شده و

و هر شخصی باید به آن عمل کنند.

در آیه ۵۸ سوره نساء “خداوند به رعایت امانت داری مردم را فرمان می دهد” و در آیه ای دیگر در سوره انفال

مردم را از اینکه در حفظ امانت مرتکب خیانت شوند، نهی می کند.

از نظر اسلام خیانت در امانت جز گناهان کبیره به حساب آمده و امری زشت و نکوهیده می باشد.

مشاور حقوقی

نظر مشاور حقوقی

مشاور حقوقی در مورد امانت داری و خیانت در امانت به صورت زیر توضیح می دهد:

زمانی که اموال منقول و غیر منقول و همچنین نوشته هایی مانند چک، سفته، قبض و …در هنگام اجاره،

رهن و یا امانت و وکالت که همراه با اجرت و یا بدون اجرت در اختیار شخصی قرار می گیرد.

در مواردی دیده شده است که این اشیا مسترد شده و یا به مصرف رسیده باشد.

و فردی که اشیا مذکور نزد وی بوده، از آن ها استفاده درست نکرده

و با ضرر رساندن به متصرفین و مالکین آن ها را تصاحب، تلف، استعمال

و یا مفقود کند، محکوم به حبس از شش ماه الی سه خواهد خواهند شد.

در واقع باید گفت که خیانت در امانت از لغات مربوط به حقوق جزا می باشد.

در متن زیر می خواهیم تا به برخی از مهم ترین عناصر خیانت در امانت بپردازیم:

– صرف مال بدون اطلاع صاحب مال و برخلاف میل او و تصاحب کردن آن

– قصد تقلب و خیانت کردن در امانت

– رساندن ضرر به مالک مال مذکور

-در قانون کشور ما تنها مال منقول موضوع این جرم قرار می گیرد.

شما می توانید برای مشاوره حقوقی در مورد امانت داری و همچنین خیانت در امانت

با وکلای مجرب موسسه چتر عدالت ایزانیان در ارتباط بوده و کمک بگیرید.