نکاتی از قانون تملک آپارتمان

هر ساختمان از دو بخش قسمت های اختصاصی و مشترک تشکیل شده است. اختصاصی :آن قسمت از بنا که در تصرف انحصاری یک نفر است .

مشترک: قسمت هایی از ساختمان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء است. قسمت های مشترک به تفصیل در ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها ذکر شده است.

تصرف یک طرفه در قسمت ها مشترک بدون اجازه شرکا ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

چنانچه تعداد مالکین ساختمان بیش از سه نفر باشند می بایست مجمع عمومی مالکین با اکثریت مطلق مالکینی که بیش از نصف مساحت قسمت های اختصاصی را دارند تشکیل و مدیر ساختمان انتخاب شود.

کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکا در صورتجلسه نوشته و برای کلیه شرکا لازم الاجرا می باشد.

مدیر ساختمان مسئول اجرای تصمیمات مجمع عمومی است .

کلیه هزینه های مشترک ساختمان بر اساس میزان مساحت اختصاصی هر شریک می باشد مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

چنانچه هریک از شرکا سهم خود را نسبت به کلیه هزینه ها پرداخت نکنند ، مدیر ساختمان می تواند با ارسال اظهارنامه سهم پرداخت نشده را مطالبه نماید و چنانچه شریک از پرداخت بدهی خود امتناع نماید ، مدیر می تواند مشار الیه را از خدمات مشترک عمومی مانند آب گرم ، گاز و آب و … محروم نماید .