نکاتی از قرارداد اجاره:

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره(مورد اجاره) می گردد.اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می نامند.

مورد اجاره ممکن است انسان،اشیاء یا حیوان باشد .

مدت عقد اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقررشده ولیکن اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد،زمان عقد آغاز مدت عقد اجاره تلقی می گردد.

در تحویل مورد اجاره به مستاجر ،موجر باید مورد اجاه را در شرایطی تسلیم نماید که مستاجر از آن استفاده مطلوب را داشته باشد .

در غیر این صورت اگر در استفاده از منفعت مال اجاره صعوبت وسختی مانع انتفاع مستاجر باشد وی حق فسخ دارد و یا اینکه بعد از عقد و قبل از اینکه مورد اجاره به مستاجر تحویل گردد عیبی حادث شود از موجبات فسخ قرارداد اجاره است ولیکن اگر در طول مدت اجاره عیب حادث شد ،نسبت به بقیه مدت مستاجر حق فسخ دارد.

در بحث تعمیرات نیز کلیه مخارج بهره برداری مستاجر، از منفعت ملک برعهده مالک می باشد مگر اینکه طرفین بر خلاف آن شرط نموده باشند و یا عرف آن محل نظر دیگری را ارائه دهد.

و اینکه اگر ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی و ضروری داشته باشد مستاجر می بایست با اذن موجر این تعمیرات را انجام دهد در غیر اینصورت هزینه های انجام شده را نمی تواند از موجر دریافت کند.

در مورد خسارت وارده به ملک این مطلب حائز اهمیت است که مستاجر در صورتی که در حفاظت از ملک مورد اجاره تعدی وتفریط

(یعنی پا را از محدوده اذن وعرف فراتر نهد وآنچه به موجب قرارداد وعرف برای حفظ مال لازم بوده به انجام نرساند)

نماید ضامن است .

ومی بایست کلیه خسارات وارده را پرداخت نماید.