پر کردن سفته

نکاتی برای پر کردن سفته

در این مطلب می خواهیم تا مطالبی برای پر کردن سفته ارائه کنیم که می تواند برای شما بسیار مفید باشد.

 

پر کردن سفته

 

حتما تاریخ و مبلغ سفته را قید نمایید

در هنگام پر کردن سفته در کنار پر کردن مشخصات صادر کننده، اقامتگاه و محل پرداخت حتما مبلغ به حروف را نیز قید کنید.

در صورتی که مبلغ را وارد نکنید تا حداکثر مقدار اعتبار اسمی سفته مسئول هستید

و همین طور تاریخ صدور سفته و تاریخ پرداخت نیز به صورت مشخص در محل مربوطه وارد می شود؛

و باید بگوییم که وارد نکردن تاریخ سررسید سفته به معنی عندالمطالبه بودن سفته می باشد.

 

در سفته حسن انجام کار تاریخ ذکر نکنید

سفته حسن انجام کار همان سفته ای می باشد که در موقع قراردادهای کاری

و استخدام ها کارفرماها برای ضمانت انجام کار می گیرند.

 

از جمله مهم ترین کارها در هنگام صدور و همین طور پر کردن سفته حسن انجام کار این می باشد

که در تاریخ پرداخت سفته به جای این که تاریخ را قید کنید حتما نوشته شود

که سفته بابت حسن انجام کار بوده و اصلا تاریخ پرداخت را وارد نکنید.

 

یک نسخه از سفته حسن انجام کار را نگه دارید

در قرارداد کار حتما از کارفرما بخواهید تا صورت عدم ثبت شماره سفته را در قرارداد وارد نماید.

بعد از صادر شدن سفته ضمانت انجام کار یک نسخه از آن را کپی کرده و نزد خود نگه دارید

تا در صورت امتناع کردن کارفرما از باز پس دادن آن بعد از اتمام همکاری، از راه مراجع قضایی بتوانید اقدام نمایید.

 

هیچ وقت به اسم شخص دیگری سفته امضا نکنید

تا به حال جرمی به عنوان صدور سفته بلامحل در قوانین پیش بینی نشده

و به همین خاطر هیچ وقت به اسم دیگری سفته امضا نکنید چون که با جرم جعل مواجه خواهید شد.