وصول چک برگشتی

وصول چک برگشتی با تنظیم شکایت کیفری

در صورتی که چک برگشتی دارای شرایط کیفری بودن باشد؛

در این صورت دارنده ی چک می تواند بعد از درخواست برگشت چک

همین طور دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک می تواند

مراحل پیگیری قضایی را از به وسیله ی تنظیم شکایت کیفری شروع نماید.

وصول چک برگشتی

مدارکی برای این منظور لازم می باشد به شرح زیر است:

_ داشتن دو عدد کپی برابر اصل از دو طرف چک برگشتی

_ پر کردن فرم دادخواست ( شکایت )

_ تهیه ی دو نسخه گواهی مبنی بر عدم پرداخت بانکی کپی برابر اصل؛

این گواهی که همان گواهی عدم پرداخت بانکی می باشد شامل مشخصات کامل چک برگشت خورده

و صادر کننده چک می باشد و همین طور این گواهی بایستی شامل علت عدم پرداخت چک

به طور کاملا واضح نیز باشد و در آخر نیز بایستی مهر بانک مورد نظر بر روی آن درج شود.

 

_ همراه داشتن اصل چک برگشتی و همین طور مدارک شناسایی دارنده ی چک

فردی که دارنده ی چک می باشد بایستی با تکمیل مدارک بالا،

آن ها را به مراجع قضایی تحویل داده و طرح شکایت کیفری نماید.

 

 

مهلت زمان لازم برای طرح شکایت کیفری چک برگشتی

مهلت زمان شکایت کیفری بر علیه صادر کننده ی چک برگشتی دو دوره ی شش ماهه می باشد.

بدین شکل که دارنده ی چک در مرحله ی اول تنها شش ماه پس از تاریخ صدور چک مهلت دارد

تا چک را برگشت زند و اگر زمان آن بگذرد دیگر امکان طرح شکایت کیفری نخواهد بود.

در صورتی که قبل از پایان شش ماهه ی اول چک برگشت زده شده باشد

می توان دوباره و در شش ماهه ی دوم نیز روند پیگیری قضایی چک را در محکمه های دادگستری آغاز کنید.

البته باید بگوییم که استفاده از روش شکایت کیفری می تواند موجب مجازات صادر کننده ی چک شود.