وعده داشتن چک

وعده داشتن چک به چه معناست؟

در واقع چک بانکی بایستی در حکم پول نقد بوده و صادر شدن آن بدون تاریخ باشد.

در صورتی که صادر کننده چک بر روی آن تاریخ درج نماید

در این صورت اگر چک برگشت بخورد، مجازات کیفری در بر نخواهد داشت.

 

البته باید بگوییم که در حال حاضر بیش تر چک های بانکی به همراه تاریخ صادر می شوند

و خیلی از صادر کنندگان چک بانکی که به وسیله ی دادگاه محکوم به حبس شده اند

به این خاطر است که صادر کنندگان چک به عنوان فرد متهم در دادگاه و یا دادسرا نمی توانند

وعده داشتن چک را که صادر کرده اند را اثبات نمایند.

 

وعده داشتن چک

 

نظر قانون در مورد کشیدن چک بانکی به عنوان تضمین

هدف و دلیل کشیدن چک بایستی پرداخت بدهی باشد

ولی در صورتی که هدف از کشیدن چک بدهکاری و مدیونیت صادر کننده نبوده

و به خاطر تضمین معامله و یا تعهد صادر شده باشد،

در این صادر کننده قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را نخواهد داشت.

 

اگر بخواهیم برای این حالت مثالی بزنیم حالتی است

که در آن صاحب ملک از مستاجر چکی جهت تخلیه ی سر وقت ملک

بعد از تمام شدن مهلت اجاره می گیرد.

 

کشیدن چک منوط به تحقق یک شرط

اگر بخواهیم برای این حالت مثالی بزنیم بدین صورت است که در هنگام خرید خودرو همه

و یا قسمتی از پول معامله را به صورت چک صادر کرده و در اختیار فرد فروشنده

و یا واسطه که می تواند همان بنگاه باشد، می گذاریم و شرط می کنیم

که تنها بعد از انتقال سند در محضر فرد طلبکار این حق را دارد

که به بانک مراجعه کرده و وجه چک را وصول نماید.

 

که معمولا در این حالت شرط وصول چک بر روی آن نوشته می شود

و یا این که به صورت یک صورت جلسه، قول نامه و یا شهادت شهود تنظیم و ثبت می شود.