وکیل وصول مطالبات دلالی

وکیل وصول مطالبات

زمانی که اختلافات مالی در میان طرفین قراردادها و معاملات ایجاد می شود

و چک ها و سفته ها وصول نمی شوند در این صورت کمک گرفتن از وکیل وصول مطالبات امری ضروری می شود.

در حاضر در دادگاه ها حجم عظیمی از پرونده ها مربوط به دعاوی مالی می باشد.

دعاوی مالی شامل دعاوی مرتبط با دعاوی مطالبه چک، مطالبه طلب، وصول چک و وصول سفته و … می شود.

و به طور معمول وصول مطالبات مالی توسط سند عادی صورت می گیرد.

 

یعنی سندهایی که ما بین طرفین تنظیم شده

و امضا و اثر انگشت و یا مهر موجود در آن قابل استناد در دادگاه می باشد.

 

وکیل وصول مطالبات

 

چگونگی وصول مطالبات

جهت مطالبه ی وجه در ابتدا بایستی به دادگاه حقوقی دادخواست بدهیم

و دادگاه بعد از بررسی آن و با ارائه نمودن اسناد و مدارک شخص بدهکار را ملزم به پرداخت وجه می نماید.

 

وصول مطالبات طبق تعهدای می باشد که طرفین نسبت به تعهدنامه و یا قرارداد دارند.

در صورتی که مطالبه ی وجه همراه با ارائه ی سند عادی باشد، رسید پرداخت وجه بایستی موجود باشد.

و در صورتی که رسید پرداخت وجه وجود نداشته باشد

در این صورت فرد بدهکار را از طریق اظهارنامه مطلع خواهند کرد.

 

شما در طی مشاوره با وکیل متخصص در زمینه ی وصول مطالبات در ابتدا موضوع پرونده را به وکیل توضیح داده

و پس از آن مدارک و مستندات خود را ارائه خواهید داد.

و در صورتی که مطالبه ی شما وجه چک باشد در این صورت گواهی عدم پرداخت را به وکیل تحویل خواهید داد.

 

بعد از گرفتن وقت حضوری با وکیل جزئیات پرونده را برای وکیل به طور کامل شرح خواهید داد

و در صورتی که مدارکی نیز برای ثابت کردن ادعای خود دارید به وکیل مربوطه تحویل می دهید

و در آخر وکالت نامه  وکیل را امضا می کنید.