پناهندگی

پناهندگی و مشکلات آن

افرادی که درخواست پناهندگی می دهند مجبورمی شوند برای نشان دادن عدم امکان بازگشت به کشور متبوع خود روبه اقداماتی چون پناهندگی سیاسی و یا تغییر دین و… بیاورند که این کار بازگشت آنها را برای همیشه به کشورشان غیرممکن میسازد.

تا زمانی که اخذ تابعیت ازکشور مورد درخواست پناهندگی مورد قبول دادگاه آن کشور قرار نگرفته است شخص وخانواده اش از حقوق ابتدایی چون تحصیل و هزینه های درمانی رایگان محروم هستند وحق کار ندارند.

نقطه کور پناهندگی درهمین جاست که این سرگردانی چه مدت طول می کشد و این مورد ضمانت اجرایی هم ندارد.

بعضی ازکشورها شخص را تا زمانی که احراز هویت و رسیدگی به پرونده ی پناهندگی بازداشت می کنند.

کمپ هایی که برای اقامت پناهندگان در نظر می گیرند در مکانی بسیار دور افتاده از شهر می باشد و باتوجه به اینکه دوره اقامت مدت مشخصی ندارد و شرایط زندگی درکمپ با توجه به روحیات افراد واکنشهای مختلفی را نشانگر است .

دراین کمپ ها افراد با ملیت های مختلفی با نظریات وخلق وخوی متفاوتی حضور دارند. در هر اتاق چندین نفر زندگی می کنند وخوراک و پوشا ک آنها توسط نهادهای خیریه تهیه میشود.

هر هفته باید گزارش عملکرد به پلیس داده شود.

اکنون اروپا مرزهای خود را به روی پناهندگان بسته است و با روی کارآمدن دست راستی ها وعدم توانایی درادغام خارجیان با خود واکنشهای عصبی در برخورد با پناهندگان دارند.

قبل ازهرگونه اقدام جهت مهاجرت ابتدا راه های قانونی را از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران مهاجرتی در موسسه حقوقی جویا شوید و فریب گفتارها را نخورید .

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان به شما پیشنهاد می کند :  مطلب افترا  را نیز مطالعه بفرمائید .