اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

اجرت المثل

اجرت المثل     اجرت المثل اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در […]