اسفند ۲۴, ۱۳۹۳
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه     جهزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه   جهیزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه در […]