اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تحریر ترکه

تحریر ترکه   منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده […]