اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تحریر ترکه

تحریر ترکه معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی […]