آبان ۲۲, ۱۳۹۵
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران ( بخش سوم )

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران ( بخش سوم ) در مقاله های قبلی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی را مورد بررسی قرار […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۵
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش دوم)

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش دوم) در این مقاله همانند دیگر مقاله ها با تخریب اموال تاریخی و فرهنگی بیشتر آشنا […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۵
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش اول)

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش اول) در این مقاله و مقاله های قانون تخریب اموال تاریخی و فرهنگی  را مورد بررسی […]