اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت   این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری […]