اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی بر اساس ماده ۹۹۷ قانون مدنی هر شخص باید دارای نام خانوادگی باشد. بموجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص […]