اسفند ۲۴, ۱۳۹۳
تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

تقسیم ترکه   تعریفی که حقوقدانان از واژه تقسیم بیان نموده اند عبارت است از تفکیک حصه هریک ازشرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا […]