اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

تهدید

تهدید   تهدید در لغت به معنای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت است . عناصر تهدید در حقوق جزا عبارت است از: الف) تحقق جرم […]