اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت مؤسسه

ثبت مؤسسه   ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و […]