اسفند ۲۵, ۱۳۹۳
جعل

جعل

جعل     جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن ، یا تراشیدن یا […]