اسفند ۲۴, ۱۳۹۳
حضانت

حضانت

حضانت     حضانت عبارت است از نگهداری و مراقبت روحی ، جسمی، مادی و معنوی فرزندان و تعلیم و تربیت آنها که بر اساس قانون […]